Berlin and the Oder region cooperate to promote medical tourism

  • Bilateral, international, cross-border - expanding expertise in the medical tourism network in the Oder region
  • Marketing of Berlin and the Polish regions as an attractive travel destination and medical location
  • Tourism cooperation to strengthen the Oder region across borders

Berlin, 15 November 2023 visitBerlin has launched the project "Oder Partnership: Medical Tourism Network". It builds on existing bilateral contacts, focuses on medicine and consolidates visitBerlin's existing initiative medical tourism. The aim of the project is to establish a network of medical and tourism service providers in order to make the existing offer on the German side more attractive for Polish patients and on the Polish side more attractive for German patients.

In addition to treatment, the bilateral German-Polish exchange can provide impetus in the areas of research, medical technology, digital health and care, thus strengthening Berlin's position as a business and innovation location. Since the measure "Tourism Cooperation within the framework of the Oder Partnership" was implemented from 2011 to 2013, visitBerlin has had a cross-border tourism network in the Oder region. In a second phase of the project, the Oder region will be presented and marketed as a medical tourism destination in the Gulf region.

Communicating medical tourism expertise

In addition to the cooperation between the regional and city marketing organizations, the most important measures of the project include partner visits and the provision of initial information on medical tourism, a multilingual website, various social media measures, and the presentation of the Oder region's medical tourism offers at trade fairs relevant to the target group, such as the ITB, the Arabian Travel Market, the leading tourism trade fair in the Middle East, or the Discover Europe Workshop of the German National Tourist Board in Dubai.

visitBerlin's Health Excellence Network

visitBerlin has been active in the field of medical tourism since 2010 and manages a network of medical tourism providers as part of the Berlin Health Excellence marketing initiative. According to estimates from the 2015 "Medical Tourism Potential Study", 17.000 to 21.000 foreign patients travel to Berlin for medical treatment each year, with an increasing number of them coming from the neighboring country across the Oder River. This is also reflected in the growing number of visitors to the Polish version of the www.berlin-health-excellence.com website, which currently accounts for around 11% of total visitors. The aim of the project is to strengthen the demand from Poland for tourist and medical services in the city of Berlin.

Regionen der Oder-Partnerschaft ©  .

What is the Oder Partnership?

The Oder Partnership is an interregional network in which the German federal states of Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Western Pomerania and Saxony and the Polish voivodships of Greater Poland (Wielkopolska), West Pomerania (Zachodniopomorskie), Lower Silesia (Dolnośląskie) and Lubusz (Lubuskie) cooperate on a project-oriented basis. The aim of this cross-border initiative is to create an efficient regional network that will link the region on both sides of the Oder more closely in terms of infrastructure and politics, and to develop it into a dynamic economic area that cooperates in as many areas as possible.

With around 500,000 overnight stays in 2022, Poland is one of the ten most important source markets for Berlin tourism.

Further information: www.oder-partnerschaft.eu and about.visitBerlin.de/oder-partnerschaft

 

Logo Förderer Oder-Partnerschaft ©  .

The project is co-financed by the state of Berlin and the European Regional Development Fund (ERDF).

Press release in Polish I Informacja prasowa w języku polskim

Współpraca między Berlinem a regionem Odry w celu wzmocnienia turystyki medycznej

  • Dwustronna, międzynarodowa, transgraniczna - poszerzanie wiedzy specjalistycznej w sieci turystyki medycznej w regionie Odry
  • Marketing Berlina i polskich regionów jako atrakcyjnego celu podróży i centrum medycznego
  • Współpraca turystyczna ma na celu transgraniczne wzmocnienia regionu Odry

Berlin, 15. November 2023, visitBerlin rozpoczął projekt "Partnerstwo Odra: Sieć Turystyki Medycznej". Opiera się on na istniejących kontaktach, koncentruje się na medycynie i konsoliduje istniejące zaangażowanie visitBerlin w turystykę medyczną. W ramach projektu powstanie sieć usługodawców medycznych i turystycznych w celu uatrakcyjnienia istniejącej oferty po stronie niemieckiej dla polskich pacjentów, po stronie polskiej dla pacjentów z Niemiec oraz (w dalszym przebiegu projektu) w regionie Odry dla pacjentów z krajów arabskich.

Oprócz leczenia, dwustronna wymiana polsko-niemiecka może zapewnić impuls w obszarach badań, technologii medycznych, zdrowia cyfrowego i opieki, wzmacniając tym samym pozycję Berlina jako centrum biznesu i innowacji. Od czasu programu "Współpraca turystyczna w ramach partnerstwa Odry", który był realizowany w latach 2011-2013, visitBerlin wspolpracuje z transgraniczną siecią turystyczną w regionie Odry.

Przekazywanie wiedzy o turystyce medycznej

Oprócz współpracy między regionalnymi i miejskimi organizacjami marketingowymi, najważniejsze działania projektu obejmują wizyty partnerskie i dostarczanie wstępnych informacji na temat turystyki medycznej, wielojęzyczną stronę internetową, działania w mediach społecznościowych oraz prezentację oferty turystyki medycznej regionu Odry na targach branżowych istotnych dla grupy docelowej, takich jak ITB, Arabian Travel Market, wiodące targi turystyczne na Bliskim Wschodzie lub warsztaty Discover Europe Niemieckiej Narodowej Izby Turystycznej w Dubaju.

Sieć Berlin Health Excellence visitBerlin

visitBerlin działa w dziedzinie turystyki medycznej od 2010 roku i zarządza siecią dostawców usług turystyki medycznej w ramach inicjatywy marketingowej Berlin Health Excellence. Według szacunków "Medical Tourism Potential Study" z 2015 r., każdego roku do Berlina przyjeżdża od 17 000 do 21 000 zagranicznych pacjentów w celu leczenia, a coraz więcej z nich pochodzi z sąsiedniego kraju po drugiej stronie Odry. Znajduje to również odzwierciedlenie w rosnącej liczbie odwiedzających polską wersję strony www.berlin-health-excellence.com, która obecnie stanowi około 11 procent wszystkich odwiedzających. Projekt ma na celu zwiększenie popytu z Polski na usługi turystyczne i medyczne w mieście.

 

Oder-Region ©  visitBerlin

Czym jest "Partnerstwo Odra"?

„Partnerstwo-Odra” jest nieformalną, międzyregionalną siecią, w której w oparciu o projekty współpracują województwa Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Dolnośląskie i Lubuskie oraz niemieckie kraje związkowe Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Saksonia. Celem tej transgranicznej inicjatywy jest zbudowanie efektywnej regionalnej wspólnoty, która zintegruje region nadodrzański zarówno w sferze politycznej jak i pod względem infrastruktury oraz stworzenie dynamicznego obszaru gospodarczego, kooperującego w możliwie wielu dziedzinach.

Z około 500 000 noclegów w 2022 roku, sąsiednia Polska jest jednym z dziesięciu najważniejszych rynków źródłowych dla berlińskiej turystyki.

Więcej informacji: www.oder-partnerschaft.eu oraz about.visitBerlin.de/oder-partnerschaft 

Logo Förderer Oder-Partnerschaft ©  .

Projekt współfinansowany przez kraj związkowy Berlin i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

1701350274
1702981467